รายงานตรวจราชการ

ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 2567

รายงานการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 นำเสนอผลการดำเนินงาน รอบที่ 1 ปี 2567 รายงานตรวจราชการ 2567-รพ สงขลา-รอบ 2 นำเสนอตรวจราชการ รอบ 2-จังหวัดสงขลา