Songkhla Hospital

อนุมัติปรับแผนเงินบำรุง (กลางปี) 2566

หนังสืออนุมัติปรับแผน

2.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อเงินบำรุง – วัสดุ (ปรับแผน) ปีงบประมาณ 2566

2.2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อเงินบำรุง – ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (ปรับแผน) ปีงบประมาณ 2566

2.3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อเงินบำรุง – ค่าครุภัณฑื สิ่งก่อสร้าง (ปรับแผน) ปีงบประมาณ 2566

2.4 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย -ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค (ปรับแผน) ปีงบประมาณ 2566

2.5 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย – ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าตอบแทน (ปรับแผน) ปีงบประมาณ 2566

2.6 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย – แผนงานโครงการประชุมราชการ (ปรับแผน) ปีงบประมาณ 2566

2.7 แผนประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น (ปรับแผน) ปีงบประมาณ 2566

ปรับแผนกลางปี แผนโครงการตามยุทธศาสตร์ กลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2566

ปรับแผนกลางปี แผนโครงการตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566

ปรับแผนกลางปี แผนประชุมราชการ รพ.สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2566